Od stycznia zmieniają się zasady dorabiania do renty socjalnej. Osoby otrzymujące to świadczenie będą mogły dorabiać na takich samych zasadach, jak pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Od stycznia osoby pobierające rentę socjalną będą mogły do niej dorobić na takich samych zasadach, jak osoby pobierające renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeśli osiągany przychód będzie niższy, niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to renta socjalna będzie wypłacana w pełnej wysokości.

W sytuacji, gdy przychód będzie wyższy, niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia, wówczas renta socjalna będzie zmniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie wyższą, niż kwota maksymalnego zmniejszenia (obowiązującą dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Renta socjalna będzie zawieszona, jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.