Taka zmiana ma znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. poz. 822). Został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych resortu.
Mieszkanie chronione to miejsce, w którym m.in. osoby niepełnosprawne opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a także cudzoziemcy przygotowują się pod okiem specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W zależności od tego, kto ma korzystać z tej formy wsparcia, mogą funkcjonować mieszkania chronione treningowe lub wspierane. Co do zasady decyzję o skierowaniu do mieszkania ośrodek pomocy społecznej wydaje na czas określony (choć przepisy nie wskazują, na jak długi), ale osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać decyzję umożliwiającą im pobyt w mieszkaniu bezterminowo.