Minister spraw zagranicznych będzie mógł zlecić realizację zadania związanego ze wspieraniem Polonii i Polaków za granicą z wyłączeniem otwartego konkursu ofert – jeśli przemawiają za tym szczególne warunki polityczne w państwie, w którym ma być ono realizowane. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co do zasady organy administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań zaliczanych do sfery publicznej przede wszystkim poprzez udzielenie dotacji. Odbywa się to na drodze otwartego konkursu ofert, ale z pewnymi wyjątkami, bo ustawa dopuszcza też inne tryby powierzania lub zlecania zadań. Konkurs może być pominięty, w razie wystąpienia np. klęski żywiołowej, przez prezesa Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego albo ważny interes społeczny, a także przez ministra spraw wewnętrznych w przypadku zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa.
Projekt zakłada dodanie jeszcze jednego wyłączenia. Zgodnie z zaproponowanym art. 11ca, z uwagi na szczególne warunki polityczne w państwie, w którym ma być realizowane zadanie dotyczące pomocy Polonii i Polakom za granicą, minister spraw zagranicznych będzie mógł zlecić je Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie z pominięciem trybu konkursowego.
Jak wynika z uzasadnienia, szczególna sytuacja polityczna panuje na Białorusi, gdzie działalność oświatowo-kulturowa mniejszości narodowych, w tym polskiej, jest systemowo ograniczana i napotyka na liczne utrudnienia administracyjne. Również na Litwie pogłębia się dysproporcja w finansowaniu szkolnictwa litewsko- i polskojęzycznego. Dlatego właśnie zdaniem resortu spraw zagranicznych, który przygotował projekt, potrzebne jest wprowadzenie przepisów pozwalających na wyłączenie konkursu, gdy konieczne jest podjęcie szybkiego działania, niezaplanowanego na etapie rozstrzygania corocznych konkursów dotacyjnych. Jednocześnie w projekcie została wprost wskazana Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, bo ma ona duże doświadczenie i wielokrotnie realizowała przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z budżetu państwa. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji