Nawet 250 tys. zł na likwidację barier architektonicznych mogą otrzymać samorządy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu finansowanego z pieniędzy UE. Łączna pula przewidzianych w nim pieniędzy wynosi 77 mln zł.

Projekt „Dostępny samorząd – granty” ma poprawić dostępność do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi będą mogły z uzyskanych pieniędzy pokryć koszty likwidacji różnego typu barier. Katalog wydatków, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował m.in. te na zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i architektonicznych, które zapewnią dostęp do wszystkich pomieszczeń, oraz na zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie rozwiązań, które dadzą możliwość szybszej ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pozwolą na lepszą obsługę osób niesłyszących i niewidomych.
PFRON zakłada przyznanie 520 grantów o maksymalnej wysokości 100 tys. zł oraz 100 grantów przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, które będą wynosić do 250 tys. zł. Co ważne, projekt przewiduje, że finansowane będzie 100 proc. wartości inwestycji w przypadku grantów do 100 tys. zł. W odniesieniu do tych wyższych wymagany będzie wkład własny samorządu w kwocie stanowiącej co najmniej 20 proc. kwoty grantu. Aplikować o wsparcie będzie samorząd – w imieniu swoich placówek. Jeden wniosek może dotyczyć poprawienia dostępności w nawet kilku jednostkach. Ponadto uprawnione do otrzymania pieniędzy będą te samorządy, które nie później niż w dniu złożenia wniosku wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności oraz opublikują na stronie Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Szczegółowych informacji związanych z realizacją projektu udzielają oddziały wojewódzkie PFRON.