Od jutra zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

We wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r. spadną limity dla dorabiających emerytów i rencistów. To efekt tego, że zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2021 r. wyniosło 5504,52 zł, czyli ponad 177 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (5681,56 zł).
– Praktycznie zawsze we wrześniu limit dorabiania dla emerytów i rencistów jest niższy. Wynika to z tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kw. co roku jest niższe niż w I kw., w którym są wypłacane trzynastki i premie roczne – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, rzecznik regionalny ZUS województwa dolnośląskiego.
Przypomnijmy, że emeryci, czyli osoby, które osiągnęły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), mogą dorabiać do otrzymywanego świadczenia bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Inaczej ta kwestia wygląda, gdy ktoś ma dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. Jeżeli przychód z pracy takiej osoby przekroczy kwotę tego podwyższenia, świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez tej dopłaty.
Dorabiać bez ograniczeń nie mogą też osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. W ich przypadku świadczenie jest zmniejszane w razie osiągnięcia w danym miesiącu przychodu z pracy przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września limit ten wynosi 3853,20 zł. W razie osiągania przychodu wyższego niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury ulega zawieszeniu. Od jutra kwota ta będzie wynosić 7155,90 zł
Na dorabianie decyduje się coraz więcej emerytów. Z danych GUS wynika, że na koniec 2019 r. liczba pracujących osób w wieku 60 lat i więcej, mających ustalone prawo do emerytury, wynosiła 503,7 tys., z czego 56,2 proc. stanowiły kobiety. W stosunku do 2018 r. liczba ta wzrosła o 7,5 proc. Udział pracujących emerytów w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej wyniósł 3,4 proc. W 2018 r. było to 3,2 proc. (więcej na temat dorabiających emerytów patrz infografika).
Podobne zasady dotyczące dorabiania obowiązują rencistów. Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Pozostałych obowiązują limity ustalone dla dorabiających na emeryturze. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej – zostaje ona zawieszona po przekroczeniu 3853,20 zł.
Przypomnijmy, że jeśli dodatkowy przychód świadczeniobiorcy przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia – nie więcej jednak niż o 646,67 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
Przedsiębiorczy emeryci