Zbliżają się wakacje, a co za tym idzie wątpliwości dotyczące dofinansowania wypoczynku pracowników. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie) świadczenia z ZFŚS są wyłączone z podstawy wymiaru składek. Nie wszyscy pracodawcy prowadzą jednak taki fundusz. Jeżeli zapadnie decyzja o finansowaniu świadczenia ze środków obrotowych, sytuacja jest trudniejsza, ale wciąż można uniknąć składek ZUS.
Jako przychód