Uznał tak wojewoda śląski, który stwierdził nieważność części zapisów w uchwale rady miasta Katowice z 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Jego zastrzeżenia dotyczyły regulacji, które od 1 września br. miały wprowadzić trzy progi dochodowe z przyporządkowanymi do nich kwotami należności za korzystanie z placówek opieki dla maluchów. I tak przy dochodzie na członka rodziny mniejszym niż 1100 zł wysokość miesięcznej opłaty miała wynosić 150 zł, w przypadku dochodów mieszczących się w przedziale od 1100,01 zł do 2300 zł – 250 zł, a jeśli przekraczają one 2300 zł – 400 zł.
Tymczasem, jak zwrócił uwagę organ nadzoru, opłata za żłobek powinna być ekwiwalentna do udziału rodziców w pokryciu kosztów związanych z pobytem oraz wykonywaniem świadczeń opiekuńczych przez placówkę. Nie może być więc różna dla poszczególnych dzieci korzystających z tych samych usług, tylko z powodu różnic w wysokości dochodów ich rodzin.