III fala pandemii nabiera na sile. Codziennie notujemy wysoką liczbę zakażeń. Oznacza to również, że coraz więcej osób zostanie skierowanych na izolację lub kwarantannę. Co w takiej sytuacji z pracą? Czy potrzebują zwolnienia lekarskiego? Co z tymi, którzy pracują zdalnie?

Czym się różni izolacja od kwarantanny?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Na izolacje kierowane są osoby, który uzyskały pozytywny wynik testu.

W praktyce zatem i jedni i drudzy będą zmuszeni do pozostania w domu.

Gdy inspekcja sanitarna obejmie cię kwarantanną z powodu narażenia na koronawirusa, dostaniesz informację na ten temat. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych w objęciem kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dokumentowane wpisem w systemie teleinformatycznym EWP, do którego dostęp ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnia te informacje pracodawcom na profilu PUE ZUS.

Jak długo trwają?

W przypadku kontaktu z osobą zakażoną kwarantanna trwa 10 dni (licząc od dnia następującego po kontakcie), jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy zakażenia. W przypadku, gdy w czasie kwarantanny wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu kwarantanny.

Ozdrowieńcy w przypadku kontaktu z osobą zakażoną nie podlegają kwarantannie.

Natomiast w przypadku domowników osoby, która uzyskała wynik pozytywny kwarantanna będzie trwała dłużej. Obejmuje ona czas izolacji (10 dni) + 7 dni po jej zakończeniu. W praktyce najczęściej będzie ona wynosiła więc 17 dni.

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może postanowić o przedłużeniu izolacji.

Świadczenie chorobowe

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę lub izolację mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS

Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.

ZUS – po otrzymaniu wniosku – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę

Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce w PUE ZUS.

Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać np. telefonicznie lub mailowo.

Czy jest potrzebne zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne w takiej sytuacji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

Świadczenie chorobowe dla domowników objętych kwarantanną

Osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną koronawirusem ma obowiązek poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej (łącznie trwa więc przeważnie 17 dni)

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
  • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie ZUS >>>>

Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Praca zdalna na izolacji lub kwarantannie

Jak to już zostało wspomniane obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Jego wysokość będzie zatem taka sama jak w przypadku zwolnienia lekarskiego i będzie wynosiła 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

A co jeżeli pracownik przebywający na izolacji lub kwarantannie przechodzi koronawirusa bezobjawowo i czuje się na siłach żeby pracować? W takiej sytuacji ma możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym i nie musi korzystać z zasiłku. Konieczna będzie do tego jednak uprzednia zgoda pracodawcy. Za pracę wykonaną pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia za pracę, wraz z ewentualnymi dodatkami i premiami, jeżeli przysługuje mu do nich prawo.

Nie można jednocześnie pobierać wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.

Jeżeli zatem pracownik zdecyduje się na świadczenie pracy w trakcie izolacji lub kwarantanny to nie przysługuje mu już świadczenie chorobowe.