Sprawa dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty do spraw marketingu, promocji i rozwoju, który został zwolniony z powodu redukcji etatów. Wytoczył on byłemu pracodawcy proces, wnosząc o uznanie wypowiedzenia za pracę za bezskuteczne lub przykrócenie go do pracy, jeżeli w toku postępowania umowa ulegnie rozwiązaniu.
Zanim doszło do rozstrzygnięcia, strony zawarły ugodę sądową, na mocy której wypłacono byłemu pracownikowi odszkodowanie za to, że zrezygnował ze swoich roszczeń. Spółka z wypłaconej kwoty potrąciła zarówno podatek, jak i składki na ubezpieczenia społeczne. Pełnomocnik byłego pracownika wystąpił więc do niej z żądaniem wypłaty całej kwoty bez żadnych potrąceń.
Spółka otrzymała jednak potwierdzenie od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, że wypłacone odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Chciała też upewnić się w ZUS, czy jej tok rozumowania jest prawidłowy.
Organ rentowy uznał, że tak. W uzasadnieniu przypomniał, że katalog przychodów, które nie są oskładkowane, określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). W par. 2 ust. 1 pkt 3 wymienione zostały odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
ZUS uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym przepis nie będzie miał zastosowania. Odszkodowanie zostało bowiem wypłacone w związku z rezygnacją przez pracownika z żądania uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, względnie przywrócenie do pracy.
Organ rentowy zaznaczył, że katalog zawarty w przywołanym rozporządzeniu jest zamknięty i nie obejmuje wspomnianego przypadku. Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi, jak wskazał ZUS, nie dotyczyło sytuacji, w której sąd uznał, iż umowa została rozwiązana z pracownikiem z naruszeniem prawa pracy. Świadczenie dotyczyło rezygnacji z prawa do przywrócenia do pracy.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 4 lutego 2021 r. (WPI/200000/43/29/2021)