Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Co ważne, zaproponowane w nim zmiany nie obejmują w ogóle sfery opieki zastępczej, dotyczą bowiem wyłącznie art. 187a, który wskazuje, że Rada Ministrów może przyjąć program wsparcia rodzin z dziećmi, a szczegółowe warunki jego realizacji są regulowane w rozporządzeniu. To właśnie na podstawie tego upoważnienia ustawowego w 2018 r. wprowadzony został program „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka.
MRiPS chce zmodyfikować zapisy art. 187a, aby zapewnić lepszą efektywność realizacji programów skierowanych do rodziców wychowujących dzieci. Jego nowe brzmienie zakłada, że jeśli rząd podejmie taką decyzję, to cały proces ustalania prawa do świadczenia przysługującego na mocy programu będzie odbywać się drogą elektroniczną. To oznacza, że rodzic będzie mógł składać wniosek oraz potrzebne do niego załączniki, a także inne pisma w trakcie postępowania o przyznanie pomocy finansowej jedynie przez internet. Podobnie organ prowadzący postępowanie będzie tylko taką drogą przekazywał mu decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania i inne pisma w sprawie.
Resort rodziny w uzasadnieniu do projektu przekonuje, że poza ułatwieniem procesu obsługi świadczeń zmiany mają przyczynić się też do zmniejszenia zachorowalności na koronawirusa, bo zniknie ryzyko zarażenia się występujące przy bezpośrednim kontakcie, jaki ma miejsce w przypadku składania wniosku w siedzibie urzędu.
Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 187a – obecnie jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061 ze zm.) – będą obowiązywać do dnia wejścia w życie tych nowych, choć nie dłużej niż przez 24 miesiące. Jeśli więc rząd postanowi nie czekać do końca okresu przejściowego i wcześniej wydać nowe rozporządzenie, to od 1 lipca, gdy będzie można składać wnioski o 300+ na rok szkolny, rodzice będą mogli zrobić to tylko elektronicznie.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do uzgodnień