Co ważne, zaproponowane w nim zmiany nie obejmują w ogóle sfery opieki zastępczej, dotyczą bowiem wyłącznie art. 187a, który wskazuje, że Rada Ministrów może przyjąć program wsparcia rodzin z dziećmi, a szczegółowe warunki jego realizacji są regulowane w rozporządzeniu. To właśnie na podstawie tego upoważnienia ustawowego w 2018 r. wprowadzony został program „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka.
MRiPS chce zmodyfikować zapisy art. 187a, aby zapewnić lepszą efektywność realizacji programów skierowanych do rodziców wychowujących dzieci. Jego nowe brzmienie zakłada, że jeśli rząd podejmie taką decyzję, to cały proces ustalania prawa do świadczenia przysługującego na mocy programu będzie odbywać się drogą elektroniczną. To oznacza, że rodzic będzie mógł składać wniosek oraz potrzebne do niego załączniki, a także inne pisma w trakcie postępowania o przyznanie pomocy finansowej jedynie przez internet. Podobnie organ prowadzący postępowanie będzie tylko taką drogą przekazywał mu decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania i inne pisma w sprawie.