Za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie pracodawcy grozi grzywna. Kto będzie weryfikował, czy faktycznie została zawarta?

Takie uprawnienie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) daje Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR). Może on zweryfikować to, czy dany pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK, dzięki informacjom uzyskanym z ZUS.
Chodzi tu o informacje o płatnikach będących podmiotami zatrudniającymi, którzy w kwartale, którego dotyczy informacja, deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. Informacje takie ZUS udostępnia PFR cztery razy w roku – do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. PFR weryfikuje otrzymane dane z informacjami w ewidencji PPK gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK.
Jeśli podmiot zatrudniający zobowiązany do prowadzenia PPK nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go pisemnie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) – w terminie 30 dni od otrzymania wezwania albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Dotyczy to zarówno tych pracodawców, którzy obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powinni wypełnić w terminie wynikającym z przepisów ogólnych, jak i tych, którzy nie wykonali tego obowiązku w terminie wynikającym z przepisów przejściowych.
Obligatoryjnym elementem wezwania skierowanego przez PFR do podmiotu zatrudniającego – co wynika wprost z art. 8 ust. 6 ustawy o PPK – jest informacja o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. Przypomnijmy: podmiot zatrudniający, który nie dopełni tego obowiązku w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego.
Pracodawca, który zawiera umowę o zarządzanie PPK w następstwie wezwania przez PFR, powinien zachować przerwę co najmniej 10 dni roboczych między datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK a datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Jest to czas, w którym pracownicy podejmują decyzję o swoim uczestnictwie w programie. Należy także podkreślić, że choć minęły już terminy przewidziane w ustawie o PPK na konsultacje w sprawie wyboru instytucji finansowej ze stroną społeczną (zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku – reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym), pracodawca może – jeśli taka będzie jego wola – również w omawianym przypadku przeprowadzić konsultacje ze stroną społeczną.
Jeżeli podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, gdyż prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE) na warunkach zwalniających ze stosowania ustawy o PPK, w odpowiedzi na wezwanie powinien przekazać do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w tym programie.
Wezwań PFR powinny spodziewać podmioty zatrudniające, które do 27 października 2020 r. miały obowiązek wdrożyć PPK, a tego nie zrobiły. Chodzi tu o podmioty zatrudniające, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych, a także te, które według stanu na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób zatrudnionych.