Stwierdził tak wojewoda wielkopolski, który unieważnił w całości uchwałę podjętą przez radę miejską Trzcianki w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”. Jego zastrzeżenia wzbudził zapis, że opłata za pobyt w placówce obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, posiłku oraz świadczonych przez nią usług. Zdaniem organu nadzoru jest on sprzeczny z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). Przewiduje on, że rada gminy w uchwale określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. Opłata za pobyt jest ustalana przez podmiot kierujący w uzgodnieniu z seniorem i zgodnie z przyznanym zakresem usług.
W ocenie wojewody realizacja upoważnienia zawartego w art. 97 wymaga przynajmniej rozdzielenia opłat, jeżeli Dzienny Dom „Senior+” oprócz pobytu oferuje również wyżywienie oraz inne usługi. Tymczasem radni miasta przyjęli, że bez znaczenia pozostaje zakres usług przyznanych osobie starszej, skoro i tak będzie zobligowana do ponoszenia odpłatności za pobyt, posiłek i usługi. Taka konstrukcja nie daje też podmiotowi kierującemu możliwości przeprowadzenia stosownych uzgodnień dotyczących wysokości należności.
Reklama
O unieważnieniu uchwały przesądził inny zapis, w którym radni postanowili, że usprawiedliwiona nieobecność seniora w ośrodku wsparcia skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem opłaty za pobyt. Osoba korzystająca z placówki „Senior+” powinna jednak zgłosić swoją absencję co najmniej dwa dni wcześniej kierownikowi (chyba że nie jest to możliwe z przyczyn losowych), bo jeśli tego nie zrobi, należność nie zostanie obniżona. Organ nadzoru podkreślił, że gdyby przyjąć to, co postanowili radni, ośrodek wsparcia, który nie będzie świadczył usług na rzecz seniora, nadal pobierałby od niego opłatę. Taka regulacja narusza zasadę ekwiwalentności opłaty, nie ma bowiem podstawy do zobowiązywania osoby do ponoszenia odpłatności za usługi, które nie zostały jej udzielone.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 18 stycznia 2021 r., nr KN-I.4131.1.30.2021.7. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia