Do końca stycznia gminy mogą składać wnioski o przyznanie pieniędzy na usługi opiekuńcze dla osób, które skończyły 75 lat.

Taką możliwość przewiduje program „Opieka 75+” na 2021 r. Chociaż świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalnych usług opiekuńczych należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, to nie wszędzie osoby niesamodzielne mogą z nich korzystać. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) od 2018 r. prowadzi program, który ma zwiększać dostępność do usług przez finansowe wsparcie samorządów w tym zakresie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym roku o pieniądze mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie, które liczą do 60 tys. mieszkańców. Wsparciu podlega świadczenie usług wyłącznie dla osób w wieku 75+.
Dla uzyskania dotacji nie ma znaczenia, czy gmina zapewnia usługi samodzielnie, czyli za pośrednictwem zatrudnionych na umowę o pracę przez ośrodek pomocy społecznej lub jej inną jednostkę organizacyjną, czy zleca realizację tego zadania organizacjom pozarządowym albo kupuje usługi od podmiotów z sektora prywatnego. Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na dofinansowanie usług dla osób, którym były one świadczone w poprzednich latach i będą kontynuowane w 2021 r., dla seniorów, którym w ubiegłym roku taka pomoc nie była w ogóle zapewniana, a także na zwiększenie liczby godzin wsparcia dla osób, które mają je już przyznane.
Program zakłada, że gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 proc. przewidywanego kosztu realizacji usług. Wylicza się go, mnożąc całkowitą liczbę godzin usług przyznanych osobie w wieku 75 lat na 2021 r. przez koszt jednej godziny określony w uchwale rady gminy. Do tak obliczonej kwoty samorząd uzyska 50-proc. dotację.
MRiPS zaleca, aby odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych pobierać tylko od tych osób, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.
Gminy, które chcą otrzymać dofinansowanie, powinny zgłosić roczne zapotrzebowanie, wypełniając formularz, który jest udostępniany przez resort rodziny w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Mogą to zrobić do 31 stycznia br. Z danych za 2020 r. wynika, że do programu przystąpiły 542 gminy, które wnioskowały o pieniądze na zapewnienie usług dla 6,5 tys. seniorów. W 2019 r. program realizowało 435 gmin dla 5,1 tys. osób 75+.