W maju tego roku kończę 25 lat – pisze pan Maciej. – Jestem na ostatnim roku studiów i pobieram rentę rodzinną po ojcu. Słyszałem, że przysługuje mi ona do ukończenia 25. roku życia, ale czy może być wypłacana aż do zakończenia studiów? – zastanawia się czytelnik.
Prawo do renty rodzinnej przysługuje teoretycznie do ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuuje ono naukę, może otrzymywać świadczenie do ukończenia 25 lat.
Placówkami, które pozwalają na pobieranie wsparcia po 16. roku życia, są szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe (także niepaństwowe) oraz pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Nie ma także znaczenia, w jakim trybie odbywają się studia (dzienne, wieczorowe, zaoczne czy eksternistyczne).
Polskie prawo przewiduje, że w szczególnych sytuacjach renta rodzinna może być wypłacana także po ukończeniu przez dziecko 25 lat. Jeśli osiągnęło ono ten wiek, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do świadczenia przedłuża się do jego zakończenia. Także w sytuacji, gdy student ukończył 25 lat przed rozpoczęciem ostatniego roku studiów, przysługuje mu prawo do renty. Warto wspomnieć choćby uchwały Sądu Najwyższego, który w takich sprawach stwierdzał, że jeśli student na przedostatnim roku studiów zdał wszystkie wymagane egzaminy, a 25 lat ukończył przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej aż do zakończenia ostatniego roku.
Ale uwaga! Zasada nie obowiązuje przy powtarzaniu ostatniego roku studiów.
Aby wypłata świadczenia była kontynuowana, nie trzeba składać żadnych specjalnych dokumentów. Należy jedynie tuż przed rozpoczęciem ostatniego roku akademickiego złożyć do ZUS potwierdzenie kontynuowania nauki.
Podstawa prawna
Art. 65–68 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).