Pełne świadczenie ustalane osobom kończącym ustawowy wiek emerytalny zostanie wypłacone przez ZUS. Jego wysokość będzie liczona na podstawie zapisów na koncie emerytalnym w ZUS (I filar) oraz na subkoncie i na rachunku w OFE. To jedno z wyjaśnień, jakich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) udziela zainteresowanym osobom. Zmiana zasad oszczędzania na przyszłe emerytury wywołała bowiem lawinę pytań. Poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się wątpliwości oraz wyjaśnienia, jakie uzyskali zainteresowani od MPiPS.

Wybór ZUS

Wiele osób jest przekonanych, że wybierając oszczędzanie wyłącznie na subkoncie w ZUS, ma obowiązek złożyć w tej sprawie deklarację. Eksperci resortu wyjaśniają, że ubezpieczeni zainteresowani takim rozwiązaniem nie muszą składać żadnego oświadczenia do końca lipca. W ich przypadku ostatnia składka wpłynie do OFE za czerwiec 2014 r.

Jednocześnie resort podkreśla, że osoby decydujące się na odkładanie na starość na subkoncie mogą liczyć na to, że kwoty tam zgromadzone będą waloryzowane. Wielkość ta będzie zależeć od nominalnego wzrostu PKB (czyli realnego wzrostu gospodarczego i inflacji) w ostatnich 5 latach i nie może być ujemna. Od środków ewidencjonowanych na koncie, jak i na subkoncie w ZUS nie są pobierane opłaty.

Składki do OFE

Wątpliwości mają także osoby, które dopiero zaczynają odkładać na emeryturę. Interesuje ich, co się stanie ze składkami, jeśli teraz wybiorą OFE, a w czasie kolejnego okienka transferowego (np. w 2020 roku) zmienią zdanie i zdecydują o przekazywaniu 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na subkonto ZUS. Z wyjaśnień resortu wynika, że środki zgromadzone w OFE pozostaną tam do momentu rozpoczęcia przekazywania pieniędzy do ZUS na podstawie tzw. suwaka bezpieczeństwa, czyli na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego. W momencie jego osiągnięcia na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków.

Jednocześnie resort wyjaśnia, że w przypadku osób, którym pozostało mniej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, składka w pierwszym roku funkcjonowania zmian w systemie emerytalnym będzie przekazywana do OFE do 31 października 2014 r. Od tego momentu rozpocznie się sukcesywne przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu na subkonto w ZUS, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Składka będzie kierowana wyłącznie na wspomniane subkonto. Powyższa procedura będzie dotyczyła wszystkich osób, którym pozostało mniej niż 10 lat do uzyskania wieku emerytalnego.

Transfer do ZUS

Wiele nieporozumień wywołuje także przekazywanie środków między ZUS a OFE. Pytania dotyczą w szczególności osób, które chcą nadal oszczędzać w otwartym funduszu.

W tym zakresie resort wskazał m.in., że umorzenie 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego zostało przeprowadzone 3 lutego 2014 r. Środki te zostały zewidencjonowane przez ZUS na subkontach ubezpieczonych. Na rachunkach w OFE pozostały środki w kwocie wynikającej z liczby pozostałych jednostek rozrachunkowych (48,5 proc.). Środki te nadal będą inwestowane przez OFE, bez względu na to, jaką decyzję podejmie ubezpieczony w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku.

Gotówka dla rodziny

Ubezpieczeni podejmujący decyzję co do dalszego sposobu oszczędzania chcą także wiedzieć, co się stanie ze zgromadzonymi pieniędzmi po ich śmierci. Resort uspokaja, że zasady dziedziczenia środków zaoszczędzonych w II filarze się nie zmieniły. Nadal w przypadku wspólności majątkowej współmałżonek jest uprawniony do połowy środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w trakcie trwania wspólności. Osoba uprawniona otrzyma określoną część oszczędności (udział procentowy wynikający ze wskazania członka OFE w umowie o członkostwo w otwartym funduszu).

Taka wypłata następuje w gotówce. By rozpocząć procedurę wypłaty, tak jak dotychczas należy zgłosić się do OFE, którego członkiem była osoba zmarła. Otwarty fundusz prześle stosowne informacje do ZUS w celu podziału środków zewidencjonowanych na subkoncie.