Emeryt może złożyć wniosek o przekazanie wstrzymanego świadczenia wraz z odsetkami w dowolnym czasie. Tym samym może to zrobić np. za dwa lata. Przepisy, które weszły w życie 19 lutego, nie przewidują instytucji przedawnienia prawa do zwrotu pieniędzy.

Komu przysługuje zwrot zawieszonej emerytury na mocy ustawy, która 19 lutego weszła w życie (Dz.U. z 2014 r. poz. 169)? Czy jest określony wzór wniosku, który należy złożyć?

Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed 1 stycznia 2011 r. (np. w 2008 r. albo w 2010 r.), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. W ustawie nie ma określonego wzoru wniosku, który uprawnieni zobowiązani byliby składać. Dokument taki musi jednak zawierać kilka obowiązkowych elementów: podpis emeryta, jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także numer emerytury. Musi też określać, czego dotyczy – a więc wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Wniosek należy też wyraźnie zaadresować do jednego z oddziałów ZUS. Emeryci, którzy do 31 października 2011 r. nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna), do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie pracodawcy (a jeśli pracowali dodatkowo np. na podstawie umowy-zlecenia – także innego płatnika składek) o wysokości przychodów uzyskanych w okresie, za który przysługuje wypłata zawieszonej emerytury. Wprawdzie nie ma takiego wymogu, ale emeryt może zawrzeć we wniosku dodatkowe informacje dotyczące tego, na jakim etapie jest jego sprawa w sądzie, jeśli wnosił odwołanie od decyzji oddziału, np. wskazać, że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym.

Od kiedy można składać wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury? Jaki okres powinno obejmować zaświadczenie dotyczące zarobków?

Ustawa weszła w życie 19 lutego br., a więc wnioski mogą być rozpatrywane od tego dnia. Jednak te, które były złożone nieznacznie przed tym dniem – również zostaną rozpatrzone na podstawie przepisów ustawy. Emerytury osób, które do 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podlegają rozliczeniu. Wraz z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury zainteresowany zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu uzyskanego w 2011 r. i w 2012 r. (o ile zaświadczenia takiego nie złożył wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty emerytury ZUS dokona rozliczenia świadczenia za te lata.

Czy wniosek o zwrot zawieszonej emerytury można złożyć w dowolnym terminie? Czy prawo do zwrotu zawieszonego świadczenia może się przedawnić?

Emeryt może złożyć wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami w dowolnym czasie, a tym samym możliwe jest złożenie wniosku na przykład w 2015 r. Przepisy ustawy z 13 grudnia 2013 r. nie przewidują instytucji przedawnienia prawa do zwrotu zawieszonej emerytury.

ZUS odwołał się do sądu apelacyjnego od korzystnego dla mnie wyroku, który zapadł w maju 2013 r. w sądzie okręgowym. Czy w tej sytuacji mam składać wniosek o wypłatę zaległej emerytury? Czy jego złożenie jest warunkiem wycofania przez ZUS sprawy z sądu apelacyjnego? Czy czekać na rozprawę i dopiero po rozprawie złożyć wniosek w ZUS?

Wypłata świadczeń na podstawie ustawy może nastąpić na wniosek emeryta. Jeżeli zainteresowany zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację w całości lub w części i – po zakończeniu postępowania sądowego – wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.

Czy osoba, która przegrała sprawę o zawieszoną emeryturę w sądzie okręgowym i złożyła apelację, powinna ją teraz wycofać i złożyć wniosek o wypłatę wyżej wymienionych świadczeń do ZUS? Czy zakład nie odmówi wypłaty na podstawie prawomocnego wówczas wyroku sądu pierwszej instancji?

Osoba, która ubiega się o wypłatę zawieszonej emerytury na podstawie ustawy, która weszła w życie 19 lutego, powinna w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uregulowanie wstrzymanych świadczeń. Jeżeli postępowanie odwoławcze od wydanej uprzednio decyzji odmawiającej wypłaty zawieszonej emerytury nie zostało jeszcze zakończone, a apelację od wyroku sądu okręgowego złożył emeryt, wówczas postępowanie o wypłatę zawieszonej emerytury zostanie w ZUS zawieszone. Osoba uprawniona ma prawo wycofać apelację, ale może również czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd apelacyjny – sama musi ocenić, co jest dla niej korzystniejsze. Niekorzystny prawomocny wyrok sądu nie będzie miał wpływu na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy.

Czy wniosek może złożyć osoba, która nabyła prawo do emerytury w 2008 roku, nigdy nie składała wniosku o jej wypłatę i kontynuowała pracę, a w okresie, w którym mogłaby łączyć pracę z pobieraniem świadczenia (2009–2011), składała w odpowiednich terminach zaświadczenie Rp-7?

Nie. O zwrot taki mogą ubiegać się tylko osoby, które prawo do tej emerytury nabyły przed 1 stycznia 2011 r. (np. w roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r. w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Sąd okręgowy wydał korzystny dla mnie wyrok i przekazał wniosek do ZUS o zwrot emerytury wraz z odsetkami. Apelacja zakładu została oddalona, jednak do tej pory nie otrzymałam świadczenia. Czy mam czekać na zwrot emerytury wraz z odsetkami na mocy wyroku sądu apelacyjnego? Czy złożyć wniosek do ZUS?

ZUS powinien wykonać prawomocny wyrok sądu poprzez wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury. Powyższy obowiązek ZUS nie wyłącza możliwości złożenia wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury przez osobę zainteresowaną.