Pani Mirosława urodziła się pierwszym kwartale 1953 r., a po osiągnięciu 55 lat przeszła na wcześniejszą emeryturę. Nie zrezygnowała jednak z pracy. – W 2012 r. złożyłam wniosek o naliczenie świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym, z kolei w październiku 2013 r. wniosek o doliczenie do wymiaru świadczenia okresu zatrudnienia po przyznaniu wcześniejszej emerytury. Dostałam z ZUS dwie decyzje – jedną z naliczoną emeryturą wedle nowych zasad i drugą wyższą, według starych. W jakiej wysokości będę otrzymywać pieniądze z ZUS? – zastanawia się czytelniczka.
Kobietom urodzonym tak jak pani Mirosława między 1 stycznia a 31 marca 1953 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat i miesiąc. Wysokość tego świadczenia wylicza się, dzieląc podstawę obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osób w wieku równym temu, w jakim ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę. Podstawą obliczenia jest zwaloryzowany kapitał początkowy i zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego za okres od stycznia 1999 r. do końca miesiąca, który bezpośrednio poprzedza ten, od którego przysługuje wypłata. Emeryturę na nowych zasadach oblicza się osobom urodzonym po 1948 r., o ile zdecydowały się przystąpić do OFE, oraz obowiązkowo wszystkim urodzonym po 1968 r.
Reklama
Z kolei wysokość emerytury obliczanej na starych zasadach zależy od podstawy wymiaru świadczenia (procentowy stosunek zarobków do przeciętnego wynagrodzenia) oraz długości okresów składkowych i nieskładkowych.
Niższa kwota emerytury powszechnej wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach, która weszła w życie z początkiem ubiegłego roku. W oparciu o nią ubezpieczonemu, który pobierał wcześniejsze świadczenie, podstawę obliczenia tego powszechnego pomniejsza się o sumę kwot pobranych emerytur przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te szczególnie boleśnie odczuwają osoby, które jak nasza czytelniczka przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego pobierały wcześniejsze świadczenie przed dłuższy czas, np. kilka lat.
Na szczęście pani Mirosława może wybrać, z jakiego tytułu chce pobierać pieniądze – w przeważającej liczbie przypadków korzystniejsza jest emerytura wcześniejsza. Jeśli nie wskaże świadczenia, które chce otrzymywać, zostanie jej automatycznie przyznane to wyższe.
Podstawa prawna
Art. 24–26, art. 50, art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Art. 1 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637).