Wdowy i wdowcy pobierający świadczenia po zmarłych współmałżonkach, którzy dodatkowo pracują, muszą rozliczyć się z ZUS do końca lutego.
Renta rodzinna przysługuje bliskim osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo (lub spełniała warunki) do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Uprawniony do wypłaty jest m.in. małżonek zmarłego.
Prawo do świadczenia przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat (18 lat jeśli się uczy) lub jest całkowicie niezdolne do pracy. Małżonka zmarłego otrzyma też wypłatę, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zakończenia opieki nad dziećmi.