Osoby studiujące poza granicami nie stracą już prawa do renty socjalnej. Muszą tylko udowodnić, że stale mieszkają w Polsce.
Do Sejmu została skierowana przyjęta przez Senat uchwała dotycząca zmiany ustawy o rencie socjalnej. Na jej podstawie prawo do wypłaty tego świadczenia zachowają osoby uprawnione, mające obywatelstwo polskie, zamieszkujące na stałe na terenie Polski. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznacza, że ZUS będzie wypłacać wsparcie także wówczas, kiedy uprawniony nie będzie przebywać w kraju.
Zmiana stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 11/12). Sędziowie TK uznali wówczas, że art. 2 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 982) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Na jego podstawie prawo do wspomnianego świadczenia miały tylko osoby mające obywatelstwo polskie, które przebywały na terenie Polski.