Osoby studiujące poza granicami nie stracą już prawa do renty socjalnej. Muszą tylko udowodnić, że stale mieszkają w Polsce.
Do Sejmu została skierowana przyjęta przez Senat uchwała dotycząca zmiany ustawy o rencie socjalnej. Na jej podstawie prawo do wypłaty tego świadczenia zachowają osoby uprawnione, mające obywatelstwo polskie, zamieszkujące na stałe na terenie Polski. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznacza, że ZUS będzie wypłacać wsparcie także wówczas, kiedy uprawniony nie będzie przebywać w kraju.
Zmiana stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 11/12). Sędziowie TK uznali wówczas, że art. 2 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 982) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Na jego podstawie prawo do wspomnianego świadczenia miały tylko osoby mające obywatelstwo polskie, które przebywały na terenie Polski.
Przekazany do Sejmu projekt ustawy umożliwi wspomnianej grupie osób swobodne przemieszczanie się po całej UE. Dodatkowo prawo do renty socjalnej zyskają cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie uprawniające ich do zamieszkania i przebywania na terenie Polski, korzystający z tzw. ochrony uzupełniającej.
Dodatkowo uprawnienie do takiej pomocy uzyskają także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mają prawo stałego pobytu w Polsce, jednocześnie tu zamieszkując.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Senacki projekt ustawy skierowany do Sejmu