Składki osób z ustalonym prawem do emerytury pomostowej lub świadczenia kompensacyjnego zostaną przekazane z OFE na subkonto. I nie będą już inwestowane.
Eksperci ostrzegają: ustawa wprowadzająca dobrowolność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych może pogorszyć sytuację osób, którym ZUS już ustalił prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i emerytur pomostowych. Obecnie składki takich osób, odkładających na starość w II filarze, do chwili osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego zarabiają w OFE. Po wejściu nowych rozwiązań automatycznie zostaną zaewidencjonowane na subkoncie w ZUS.
Złamane obietnice