Od kilku lat jestem na emeryturze. Z uwagi na jej wysokość rozpocząłem działalność gospodarczą, z której uzyskuję niewielkie dochody. Czy to prawda, że z działalności gospodarczej nie muszę płacić składki zdrowotnej?
Emeryt, którego emerytura nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, a dodatkowe przychody z pozarolniczej działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury lub który opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu tej działalności.
Reklama
Pobieranie emerytury, jak również wykonywanie pozarolniczej działalności, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasadniczo emeryt, który wykonuje pozarolniczą działalność, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z obu tych tytułów. Wyjątek dotyczy jednak emeryta, który spełnia warunki określone w art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności zwolniony jest emeryt, który spełnia łącznie następujące warunki:
kwota emerytury nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę,
dodatkowe przychody z pozarolniczej działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury lub podatek dochodowy jest opłacany w formie karty podatkowej.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że w regulacji tej jest mowa o „dodatkowych przychodach” z tytułu pozarolniczej działalności, a nie o „dodatkowych dochodach” z tytułu takiej działalności.
Podstawa prawna
Art. 5 pkt 21, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 16 oraz art. 82 ust. 1 i 8 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).