Jeśli przedsiębiorca przekazał do ZUS nieprawidłowe dokumenty za przechodzącego na emeryturę pracownika, a ten otrzymał na ich podstawie zawyżone świadczenia, będzie musiał zwrócić różnicę z własnych pieniędzy.
Pracodawca jest zobowiązany do wykonania konkretnych zadań, gdy jego pracownik przechodzi na emeryturę. Te obowiązki nie dotyczą zleceniodawców osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatników, którzy opłacają składkę za siebie i osoby współpracujące.
Obowiązki płatników związane z przechodzeniem podwładnych na emeryturę są wymienione w art. 125 i art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej: ustawą emerytalną. Pracodawcy obowiązani są do współdziałania z zatrudnionym w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia i wydawania jemu lub organowi rentowemu zaświadczeń. Płatnik musi – na żądanie ZUS – wystawić dokumenty (zaświadczenia) w celu udowodnienia przez ubezpieczonego okresów składkowych oraz nieskładkowych. Ponadto jest on zobowiązany do wydania dokumentów w celu wykazania przez ubiegającego się o emeryturę okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracy górniczej oraz na kolei. Firma ma też obowiązek wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy firma odda emeryturę

Wina nie ma znaczenia

Szkód pracownika

Nie za każdego pracownika pracodawca może złożyć wniosek

Przedsiębiorca musi zwrócić do ZUS emeryturę wraz z odsetkami

Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o rozłożenie spłaty długu na raty

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracodawca odpowiada za błędy w dokumentacji emerytalnej.