Rodzina zmarłego żołnierza, ubiegając się o rentę rodzinną, musi przedstawić dokumenty potwierdzające przebieg służby oraz okoliczności potwierdzające prawo do tych świadczeń.
Dzieci i wdowa po żołnierzu, składając wniosek o przyznanie renty rodzinnej, ma obowiązek przedstawienia odpisu skróconego aktu zgonu żołnierza, emeryta lub rencisty. Jeśli taka osoba zaginęła w czasie wykonywania misji pokojowej lub stabilizacyjnej, niezbędne jest złożenie dokumentu potwierdzającego datę takiego wydarzenia.
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz.U. z 2012 roku, poz. 194). Zgodnie z nim rodzina musi udowodnić stopień pokrewieństwa ze zmarłym, składając razem z wnioskiem o przyznanie renty odpis skrócony aktu małżeństwa lub aktu urodzenia dziecka.
Wdowa występująca o przyznanie renty po zmarłym żołnierzu zawodowym składa pisemne oświadczenie o istnieniu wspólności małżeńskiej. Jeśli występuje o ustalenie prawa do okresowej renty rodzinnej, musi oświadczyć, że nie ma niezbędnych źródeł utrzymania.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie