Waloryzacja kwotowa emerytur i rent będzie obowiązywać tylko w tym roku. Od marca 2013 roku ma być zastąpiona procentową.
W tym roku wszyscy emeryci i renciści bez względu na wysokość otrzymywanego aktualnie świadczenia otrzymają taką samą podwyżkę świadczeń. Wyniesie ona 71 zł. W praktyce oznacza to, że o taką kwotę zostanie zwiększona zarówno emerytura żołnierza zawodowego w stopniu generała, jak i rolnika otrzymującego wypłatę z KRUS. Zmiany te wprowadziła ustawa z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Senat przyjął ją bez poprawek. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.
O 71 zł wzrosną także inne świadczenia: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych. W 2012 r. kwota najniższej emerytury i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wyniesie 799,18 zł miesięcznie, a najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy – 613,38 zł miesięcznie.
Dzięki zmianom podwyższone zostaną też dodatki do emerytur i rent. Wzrosną one o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.
Od marca 2013 roku emerytury mają znów wzrastać na podstawie waloryzacji procentowej. Oznacza to, że świadczenia będą podwyższane w oparciu o wskaźnik waloryzacji, którego podstawą obliczenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.
Etap legislacyjny – po Senacie do podpisu prezydenta