Dodatkowe świadczenie przysługujące emerytom i rencistom nie będzie wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne oraz z pomocy społecznej.
Takie wyłączenie przewiduje ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o tzw. 13 emeryturze, którą teraz zajmą się senatorowie. Jej przepisy przewidują, że będzie ona wypłacana co roku – w kwietniu, w wysokości najniższej emerytury. Co ważne w ustawie zostały zawarte regulacje, które spowodują, że jej uzyskanie nie będzie uwzględniane przy wyliczaniu dochodu rodziny w sytuacji ubiegania się o różne świadczenia uzależnione od konieczności spełniania kryterium dochodowego.
Takie wyłączenie będzie obowiązywać w przypadku wnioskowania przez seniora o dopłatę do czynszu na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. poz. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), gdzie pod uwagę bierze się dochody z ostatnich sześciu miesięcy oraz o wsparcie z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Nie wliczanie 13 emerytury do kryterium będzie dotyczyło zarówno świadczeń finansowych takich jak zasiłki celowe jak i wsparcia niepieniężnego, np. usług opiekuńczych. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów nie będzie traktowane jako dochód również w momencie przyznawania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Wreszcie otrzymanie 13 emerytury nie będzie miało znaczenia przy ustalaniu przez gminę prawa do pomocy finansowej z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), w tym głównie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku rodzinnego. Jednocześnie w związku z tym, że analogiczne zasady ustalania sytuacji dochodowej rodziny co w wspomnianej ustawie, obowiązują też przy świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego (FA), to również przy ich przyznawaniu dodatkowa emerytura nie spowoduje przekroczenia kryterium dochodowego.
Etap legislacyjny
Ustawa czekająca na rozpatrzenie przez Senat