Jutro na posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie dodatku do emerytury dla strażaków ochotników.
Miałyby go otrzymać osoby, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej (OSP). Dodatek byłby wypłacany w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Spełnienie przez członka OSP wskazanych wymogów potwierdzałby stosownym zaświadczeniem wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem.
Projekt został wniesiony podczas poprzedniej kadencji Sejmu, ale utknął w zamrażarce. Teraz posłowie wrócą do tematu, bo obywatelski projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, kiedy został wniesiony, jest rozpatrywane w następnej kadencji.
– Mając na uwagę deklaracje posłów Zjednoczonej Prawicy, wierzymy, że tym razem o projekcie obywatelskim będziemy mogli podyskutować merytorycznie w trakcie prac komisji sejmowych. W poprzedniej kadencji nie mieliśmy takiej okazji – mówi Adam Nowak, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wskazuje, że środowisko strażackie liczy na uchwalenie wspominanych regulacji w tej kadencji.
– Byłyby one reakcją na problemy kadrowe w niektórych jednostkach, również tych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, i stanowiłyby dodatkową motywację do podejmowania służby w szeregach OSP – dodaje.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie