Wypłacanie 13. świadczeń emerytalno-rentowych, a nie rozwijanie różnych form wsparcia i usług dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, stanie się podstawowym zadaniem Funduszu Solidarnościowego (FS).
Taki będzie efekt przegłosowanej na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) oraz niektórych innych ustaw.
Uruchomiony z początkiem br. fundusz jest finansowany z części składki na Fundusz Pracy (FP) oraz tzw. daniny solidarnościowej, czyli specjalnego podatku płaconego przez osoby osiągające dochody powyżej 1 mln zł rocznie. Z pieniędzy SFWON są obecnie pokrywane koszty programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zapewniające im m.in. usługi opiekuńcze i urlopy wytchnieniowe, oraz wypłatę świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Natomiast po wejściu w życie ustawy, która ma zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, w miejsce SFWON powstanie Fundusz Solidarnościowy (FS).
Do jego zadań będzie należało też finansowanie jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów oraz rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych. Ponadto w trakcie głosowania nad ustawą przyjęta została poprawka przewidująca, że z pieniędzy FS, które będą przekazywane do NFZ, będzie pokrywany koszt świadczeń zdrowotnych, w tym zaświadczeń lekarskich wystawianych osobom, które starają się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji potrzebne do uzyskania świadczenia 500+ (zdarzają się bowiem przypadki, że niektóre podmioty lecznicze domagają się opłaty za ich wydanie).
Na wypłatę 13 emerytur FS będzie mógł zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa. Co istotne, ustawa zakłada, że z takiej wynoszącej 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) zrefundowane zostaną koszty poniesione przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na wypłatę tegorocznych 13 świadczeń (FS uzyskane z FRD pieniądze przekaże od razu do FUS). Taki zabieg zdaniem posłów opozycji narusza dyscyplinę finansów publicznych, bo służy ominięciu reguły stabilizującej wydatki publiczne. Podczas głosowania nad ustawą bezskutecznie domagali się oni odpowiedzi od przedstawicieli rządu na pytania dotyczące tego, kiedy i z jakich pieniędzy pożyczka będzie zwrócona oraz czy w następnych latach FRD również będzie źródłem finansowania 13 emerytur.
– Niestety mimo apelu ze strony organizacji pozarządowych o umieszczenie w ustawie zapisu, który gwarantowałby, że pieniądze ze składki FP oraz daniny solidarnościowej będą mogły być wykorzystane tylko na cele związane z pomocą osobom niepełnosprawnym, taka zmiana nie została wprowadzona. Dlatego rodzi to poważne obawy, że środki te będą służyć pokryciu kosztów 13 emerytur – mówi dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
Zgłoszenie poprawki, która zabezpieczałaby wspomniane środki przed wydatkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem zapowiedział marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, który w piątek spotkał się z przedstawicielami środowisk osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu