Posiadanie statusu studenta już tylko w związku z oczekiwaniem na egzamin dyplomowy nie pozbawia renty rodzinnej – uznał Sąd Okręgowy w Łodzi.
Sprawa dotyczyła kobiety, która 1 października 2015 r. rozpoczęła studia licencjackie. Planowy termin ich zakończenia został określony na 30 września 2018 r. Kiedy zmarła jej matka, studentka wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wypłatę renty rodzinnej (świadczenie to przysługuje dzieciom do ukończenia nauki ukończenia (ale nie dłużej niż do 25. roku życia). Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał świadczenie i w treści decyzji wskazał, że przysługuje ono od 19 sierpnia 2018 r. (od dnia śmierci matki) do 30 września 2018 r. (do dnia zakończenia studiów).
Kobieta nie była jednak w stanie ukończyć studiów w przewidzianym terminie. Uczelnia udzieliła jej zgody na kontynuowanie nauki po 30 września 2018 r. W tym okresie studentka przygotowywała pracę licencjacką i odbywała konsultacje z promotorem. W październiku 2018 r. złożyła wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej, ale ZUS jej odmówił. W treści uzasadnienia wskazał, że od 1 października 2018 r. kobieta oczekiwała na egzamin dyplomowy, co – zdaniem organu rentowego – nie jest nauką i nie uprawnia do dalszego otrzymywania renty rodzinnej.
Reklama
Kobieta złożyła odwołanie. Argumentowała, że decyzja organu rentowego jest niezgodna z prawem, gdyż otrzymała pozytywną decyzję wydaną przez odpowiednie władze uczelni o przedłużeniu semestru. Do dnia złożenia egzaminu dyplomowego pozostawała więc studentem.
Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał rację wnioskodawczyni. W jego ocenie choć uczelnia określiła planową datę ukończenia przez kobietę studiów licencjackich na 30 września 2018 r., to w tym terminie z całą pewnością nie zakończyła ona nauki, a tym bardziej nie utraciła statusu studenta. Zgodnie bowiem z art. 76 ust. 1 w związku z ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668 ze zm.) datą zakończenia nauki jest termin złożenia egzaminu dyplomowego.
Sąd zwrócił też uwagę, że zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) prawo do renty rodzinnej zasadniczo przysługuje dziecku, które ma ukończyć naukę. Podstawową przesłanką jej otrzymywania jest więc kontynuowanie edukacji, tj. faktyczne rozpoczęcie studiów i podejmowanie działań zmierzających do ich ukończenia.
Sąd uznał, że nie ulega wątpliwości, że kobieta nie mogła ukończyć edukacji w przewidzianym przez szkołę wyższą terminie z uwagi na okoliczności od niej niezależne, czyli chorobę i śmierć matki. Z całą pewnością jej na tym jednak zależało, gdyż w spornym okresie uczęszczała na konsultacje z promotorem i w konsekwencji obroniła pracę licencjacką. W związku z powyższym nieukończenie przez wnioskodawczynię studiów w przewidzianym terminie było usprawiedliwione, a ponieważ faktycznie kontynuowała naukę po tej dacie, miała ona prawo do renty rodzinnej także w spornym okresie.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 28 maja 2019 r. (sygn. VIII U 491/19). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia