We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu. Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zakładającym utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych, w który zaangażowane miałyby być państwo, pracodawcy i pracownik.

Podczas posiedzenia ministrowie mają zająć się dziewięcioma projektami ustaw, w tym m.in. projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program miałyby być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Państwo miałoby płacić składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca płaciłby składkę podstawową 1,5 proc. i dobrowolną do 2,5 proc., a pracownik składkę podstawową 2 proc. i dobrowolną do 2 proc. Łączna minimalna składka wynosiłaby 3,5 proc., a maksymalna 8 proc.

Instytucjami obsługującym PPK miałyby być towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które mają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Prawo do skorzystania ze zgromadzonego kapitału uzyskiwałoby się po ukończeniu 60. roku życia.

W wyniku konsultacji w projekcie wprowadzono m.in. zapis jednoznacznie podkreślający prywatność pieniędzy zgromadzonych przez uczestnika i pracodawcę. Podkreślono również, że pieniądze, wniesione do PPK przez państwo, staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia.

Zgodnie z nową wersją projektu osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym, że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo.

Według aktualnej wersji projektu ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale wszystkie terminy przesunięte są o pół roku. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną zatem stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Rząd zajmie się również projektem kompleksowej zmiany w podatkach, który zakłada wprowadzenie tzw. exit tax od firm i osób fizycznych, które chcą się przenieść z Polski, opodatkowanie dochodów z obrotu kryptowalutami, 9-proc. CIT dla małych firm, czy nadanie nowych uprawnień KAS.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej, zgodnie z którym najemcy mieszkań ulokowanych w budynkach niemieszkalnych, należących do Poczty Polskiej, będą mogli kupić je z bonifikatą.

Ministrowie mają też omówić projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej przygotowany przez resort sprawiedliwości we współpracy m.in. z MSWiA, MSZ i Ministerstwem Finansów. Ma on zagwarantować pełną realizację celów obowiązujących od stycznia ub.r. przepisów europejskich.

Projekt zakłada m.in. uregulowanie sytuacji ewentualnych europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce, zarazem wyłącza jednocześnie europejskie partie i fundacje z grona podmiotów uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, a także do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych.

Proponowane przepisy mają ustanowić również zakaz wykorzystywania środków europejskich partii i fundacji w celu finansowania ugrupowań krajowych i osób kandydujących z ich ramienia oraz krajowych kampanii wyborczych i referendalnych. Wyjątek w tym przypadku stanowić ma kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Ministrowie omówią także m.in. przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Przygotowanie tych przepisów - według ich autorów - było konieczne ze względu na konieczność wdrożenia tzw. unijnej dyrektywy policyjnej.

Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, który przewiduje m.in. powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Laboratorium ma odpowiadać m.in. za realizację analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i ma otrzymywać dotację bezpośrednio z budżetu państwa, ale jednocześnie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą i pozyskiwać fundusze z innych źródeł.

Rząd ma zająć się też projektem nowelizacji ustawy o rybołówstwie morskim, który zakłada stworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także czternaście oddziałów terenowych.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o dozorze technicznym, który zakłada, iż pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia techniczne w firmach będą musieli systematycznie aktualizować zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ich umiejętności. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wprowadza ponadto obowiązek jak najszybszego zgłaszania przez pracowników uszkodzeń obsługiwanych urządzeń właściwej jednostce dozoru technicznego.

Rada Ministrów omówi także projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" na lata 2019-2023. Według resortu rolnictwa i rozwoju wsi celem badań prowadzonych na bazie tego programu jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego i występowaniem chorób odzwierzęcych.