Środki wypłacone pracownikowi, który odchodzi z pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jako jednorazowe zadośćuczynienie za zlikwidowaną odprawę pieniężną, nie podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.W przedsiębiorstwie zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej został wypowiedziany układ zbiorowy pracy, na mocy którego pracownicy byli uprawnieni m.in. do jednorazowej odprawy pieniężnej, w razie rozwiązania stosunku pracy, w związku z nabyciem przez nich prawa do emerytury lub renty. Było to dodatkowe świadczenie względem ustawowej odprawy, przyznawanej w oparciu o art. 921 k.p. W nowym układzie zbiorowym z niego zrezygnowano. Jednak przedsiębiorca i zakładowe organizacje związkowe uzgodnili, że firma wypłaci pracownikom jednorazową rekompensatę z tytułu likwidacji tego świadczenia. Miały jednak wątpliwości, czy powinno ono zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przedsiębiorca uważał, że tak.