Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz.U. poz. 251). Reguluje ona problematykę wzruszalności decyzji dotyczących emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. TK w wyroku zakwestionował art. 114 ust. 1a tej ustawy, na podstawie którego ZUS mógł zmodyfikować wcześniejszą decyzję dotyczącą ustalenia prawa do świadczenia, jeśli zmieniła się ocena przedłożonych dowodów i to nawet w sytuacji, gdy nie pojawiły się nowe informacje.
Reklama
Po wejściu w życie przyjętych regulacji, uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będzie – co do zasady – możliwa po upływie określonego w przepisach okresu, który liczony ma być od dnia jej wydania. I tak, jeśli decyzja została sporządzona na podstawie fałszywych dokumentów lub też świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez pobierającego świadczenie, ZUS będzie miał 10 lat na reakcję. Okres 5-letni będzie obowiązywać w przypadku, gdy po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody. Z kolei 3-letni termin będzie obowiązywać w przypadku, gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu samego ZUS.
Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Etap legislacyjny
Skierowane do podpisu prezydenta