– Każdy wcześniejszy emeryt i rencista musi pamiętać, że jeżeli dorabia do świadczenia, to obowiązują go progi przychodowe w wysokości 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Wartości kwotowe progów zmieniają się co kwartał, są dostępne na stronie internetowej zakładu (dla roku 2016 to średnio 34 054,40 zł). Po przekroczeniu I progu świadczenie z ZUS będzie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Gdy osoba pobierająca świadczenia zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zakład wstrzymuje wypłatę.

Obowiązek rozliczenia z przychodów wiąże się z koniecznością dostarczenia do ZUS zaświadczenia o przychodach za 2016 r. Dokumenty wystawiają zakłady pracy, a w przypadku prowadzenia własnej działalności emeryt lub rencista składa oświadczenie. W przypadku tych osób za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

– Obowiązujące przepisy przewidują dwa sposoby rozliczenia świadczeń: roczne lub miesięczne. O tym, według którego sposobu ma być rozliczone świadczenie, decyduje zainteresowany we wniosku – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz.

Jeżeli z nadesłanej dokumentacji wynika możliwość zastosowania obydwu sposobów, ZUS zobowiązany jest do przeprowadzenia rozliczenia według wariantu korzystniejszego dla świadczeniobiorcy.