Są one corocznie płacone przez przedsiębiorców poszukujących czy rozpoznających złoża. "Obniżenie wynagrodzenia było możliwe dzięki zmniejszeniu stawek eskalacyjnych i stawki podwyższonej" - poinformowało ministerstwo.

Resort wyjaśnił, że te dwa pojęcia dotyczą sposobu obliczania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego, w sytuacji, w której przedsiębiorca w trakcie trwania umowy nie wykonał przewidzianych koncesją robót geologicznych oraz nie zwolnił części obszaru objętego umową. Takie sytuacje skutkują zwiększeniem zmiennych w algorytmie służącym do obliczania stawek wynagrodzenia.

Stawki podstawowe (bazowe) obliczane są na okresy trzech i pięciu lat według schematu: powierzchnia objęta umową razy stawka wyrażona w ustawie. Przy przekroczeniu czasu trwania umowy ustanowienia użytkowania górniczego (trzy i pięć lat) stawki wynagrodzenia obliczane są według podwyższonego algorytmu, a również w przypadku niewykonania robót albo niezwolnienia części obszaru wchodzą w grę podwyższone opłaty.

Jak dodano, możliwość obniżenia wynagrodzenia, ustalanego w umowach między przedsiębiorcą a Skarbem Państwa, będzie zależna od trybu, w jakim została zawarta umowa o ustanowienie użytkowania górniczego. "Planowane zmiany nie obejmą umów zawartych w drodze przetargu lub procedury +open door+. W przypadku umów zawartych w trybie bezprzetargowym obniżenie wynagrodzenia będzie możliwe poprzez podpisanie aneksu do umowy zgodnie z przepisami prawa cywilnego" - podkreślono.

Ważna zmiana dotyczy ponadto waloryzacji wynagrodzenia. "Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku gdy termin płatności przypada w okresie od 1 stycznia do 1 marca danego roku, wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie do 1 marca danego roku. Zmiana podyktowana była ruchomym czasem publikowania ogłoszenia przez prezesa GUS średniorocznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, na podstawie, którego dokonuje się waloryzacji. Ta zmiana dotyczy również użytkowników górniczych poszukujących i rozpoznających kopaliny inne niż węglowodory" - wyjaśnił MŚ.

Przedsiębiorcy z nowych zasad będą mogli korzystać od 1 stycznia 2016 r., przy założeniu, że przygotowanie aneksów do wszystkich obowiązujących umów nastąpi w III-IV kwartale br. (PAP)