Opłaty wynikają z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a zasady naliczania wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego są regulowane dokumentem przyjmowanym przez kierownictwo MŚ.

Są one corocznie płacone przez przedsiębiorców poszukujących czy rozpoznających złoża. "Obniżenie wynagrodzenia było możliwe dzięki zmniejszeniu stawek eskalacyjnych i stawki podwyższonej" - poinformowało ministerstwo.

Resort wyjaśnił, że te dwa pojęcia dotyczą sposobu obliczania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego, w sytuacji, w której przedsiębiorca w trakcie trwania umowy nie wykonał przewidzianych koncesją robót geologicznych oraz nie zwolnił części obszaru objętego umową. Takie sytuacje skutkują zwiększeniem zmiennych w algorytmie służącym do obliczania stawek wynagrodzenia.

Stawki podstawowe (bazowe) obliczane są na okresy trzech i pięciu lat według schematu: powierzchnia objęta umową razy stawka wyrażona w ustawie. Przy przekroczeniu czasu trwania umowy ustanowienia użytkowania górniczego (trzy i pięć lat) stawki wynagrodzenia obliczane są według podwyższonego algorytmu, a również w przypadku niewykonania robót albo niezwolnienia części obszaru wchodzą w grę podwyższone opłaty.

Jak dodano, możliwość obniżenia wynagrodzenia, ustalanego w umowach między przedsiębiorcą a Skarbem Państwa, będzie zależna od trybu, w jakim została zawarta umowa o ustanowienie użytkowania górniczego. "Planowane zmiany nie obejmą umów zawartych w drodze przetargu lub procedury +open door+. W przypadku umów zawartych w trybie bezprzetargowym obniżenie wynagrodzenia będzie możliwe poprzez podpisanie aneksu do umowy zgodnie z przepisami prawa cywilnego" - podkreślono.

Ważna zmiana dotyczy ponadto waloryzacji wynagrodzenia. "Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku gdy termin płatności przypada w okresie od 1 stycznia do 1 marca danego roku, wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie do 1 marca danego roku. Zmiana podyktowana była ruchomym czasem publikowania ogłoszenia przez prezesa GUS średniorocznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, na podstawie, którego dokonuje się waloryzacji. Ta zmiana dotyczy również użytkowników górniczych poszukujących i rozpoznających kopaliny inne niż węglowodory" - wyjaśnił MŚ.

Przedsiębiorcy z nowych zasad będą mogli korzystać od 1 stycznia 2016 r., przy założeniu, że przygotowanie aneksów do wszystkich obowiązujących umów nastąpi w III-IV kwartale br. (PAP)