Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wniosku legislacyjnego, dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ustalenia zmierzają do tego, by wszystkie nowe budynki były budynkami o zerowej emisji do 2030 r., a już istniejące - zostały przekształcone w budynki o zerowej emisji do 2050 r, poinformowała Rada.

"Sektor budowlany ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu na lata 2030 i 2050. Co więcej, osiągnięte dziś porozumienie pomoże obywatelom poczynić znaczne oszczędności energii. Lepsze i bardziej energooszczędne budynki poprawią jakość życia obywateli, jednocześnie obniżą rachunki za energię i złagodzą ubóstwo energetyczne" - powiedział czeski minister przemysłu i handlu Jozef Síkela, cytowany w komunikacie.

W odniesieniu do nowych budynków Rada uzgodniła, że:

- od 2028 r. nowe budynki będące własnością organów publicznych byłyby budynkami zeroemisyjnymi

- od 2030 wszystkie nowe budynki byłyby budynkami zeroemisyjnymi

Wyjątki będą możliwe dla niektórych budynków, w tym budynków historycznych, miejsc kultu i budynków służących do celów obronnych.

W przypadku istniejących budynków państwa członkowskie zgodziły się wprowadzić minimalne standardy charakterystyki energetycznej, które odpowiadałyby maksymalnej ilości energii pierwotnej, jaką budynki mogą zużywać na m2 rocznie. Celem jest zainicjowanie renowacji i doprowadzenie do stopniowego wycofywania najgorszych budynków oraz ciągłej poprawy krajowego zasobu budowlanego.

W przypadku istniejących budynków niemieszkalnych uzgodniono ustalenie maksymalnych progów charakterystyki energetycznej w oparciu o zużycie energii pierwotnej.

Państwa członkowskie zgodziły się na ustalenie wymagań, które zapewnią, że wszystkie nowe budynki będą projektowane tak, aby zoptymalizować ich potencjał wytwarzania energii słonecznej. Państwa członkowskie zgodziły się na rozmieszczenie odpowiednich instalacji energii słonecznej:

- do 31 grudnia 2026 r. na wszystkich nowych budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2

- do 31 grudnia 2027 r. na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych, poddawanych kapitalnej lub gruntownej renowacji, o powierzchni użytkowej powyżej 400 m2; oraz

- do 31 grudnia 2029 r. na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Państwa członkowskie uzgodniły wymogi dotyczące udostępniania infrastruktury mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, takiej jak punkty ładowania samochodów elektrycznych i rowerów w budynkach lub obok budynków, okablowanie umożliwiające przewidywanie przyszłej infrastruktury oraz miejsca parkingowe dla rowerów. Wprowadzili także dobrowolne paszporty remontowe budynków.

Zgodziły się również wydać krajowe plany renowacji budynków, które zawierałyby mapę drogową z celami krajowymi na lata 2030, 2040 i 2050 w odniesieniu do rocznego wskaźnika renowacji energetycznej, zużycia energii pierwotnej i końcowej krajowych zasobów budowlanych oraz operacyjnych redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze plany miałyby zostać wydane do 30 czerwca 2026 roku, a następnie co pięć lat.

Teraz Rada rozpocznie uzgodnienia z Parlamentem Europejskim w tej sprawie. Po osiągnięciu porozumienia ostateczny dyrektywy tekst zostanie formalnie przyjęty przez Radę i Parlament.

(ISBnews)