Komisja Europejska postanowiła wystosować wezwania do usunięcia uchybienia do Polski w związku z brakiem notyfikacji krajowych długoterminowych strategii na podstawie rozporządzenia UE 2018/1999 dotyczącego kwestii energetyczno-klimatycznych. To niejedyne wyzwanie skierowane do naszego kraju.

"Stabilne długoterminowe strategie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia potrzebnej transformacji gospodarczej i szerszych celów zrównoważonego rozwoju, a także przystąpienia do realizacji na długoterminowych celów klimatycznych określone w porozumieniu paryskim" - czytamy w komunikacie.

Komisja przypomina, że na szczeblu UE w 2019 r. Unia sfinalizowała swoją długoterminową strategię mającą na celu uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. W europejskim prawie o klimacie UE określiła w prawodawstwie cel neutralności klimatycznej oraz wyraźny cel pośredni polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., podano także.

W rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną określono proces przygotowania przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2020 r. ich pierwszych długoterminowych w perspektywie co najmniej 30 lat, a następnie nowych strategii co 10 lat.

Dotychczas Polska nie przedstawiła takiej strategii - podobnie jak Bułgaria, Irlandia i Rumunia, które również zostały wezwane do usunięcia uchybienia.

Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i przestawienie swoich strategii Komisji. W przeciwnym razie, w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

(ISBnews)

Dyrektywa w sprawie umów sprzedaży towarów

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska postanowiła wystosować uzasadnioną opinię do Polski w związku z niedokonaniem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie umów sprzedaży towarów i dyrektywy w sprawie treści cyfrowych, podała Komisja.

Termin transpozycji obu dyrektyw przez państwa członkowskie minął odpowiednio w lipcu 2021 r. i we wrześniu 2021 r.

Komisja wystosowała wezwania do usunięcia uchybienia do 20 państw członkowskich, wzywając w nich do transpozycji dyrektyw. Uznała, że Polska nie odniosła się w pełni do zastrzeżeń.

Podobne uzasadnione opinie otrzymały tez Słowacja i Słowenia.

Państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź nie będzie zadowalająca, Komisja może zdecydować o wniesieniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

(ISBnews)

Kwalifikacje zawodowe w żegludze śródlądowej

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dyrektywy UE w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej, poinformowała Komisja. Wystosowała do Polski tzw. uzasadnioną opinię w tej sprawie.

"Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii […] w związku z brakiem zawiadomienia Komisji o krajowych środkach transpozycji dyrektywy w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz delegowanej dyrektywy Komisji" - czytamy w komunikacie.

W dyrektywie tej określono warunki i procedury poświadczania kwalifikacji osób uczestniczących w eksploatacji jednostki pływającej na unijnych śródlądowych drogach wodnych oraz uznawania takich kwalifikacji w państwach członkowskich. Te świadectwa kwalifikacji mają na celu ułatwienie mobilności zawodowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony życia ludzkiego i środowiska.

Ponadto ustanowiono zharmonizowane normy dotyczące kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie egzaminów praktycznych, stanu zdrowia oraz zatwierdzania symulatorów.

Oprócz Polski uzasadniona opinia w tej sprawie została skierowana także do Czech, Luksemburga oraz Portugalii.

W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.