W związku z wykreśleniem jelenia sika, jenota, szopa pracza i piżmaka z listy gatunków zwierząt łownych uchylone zostaną okresy ochronne na te zwierzęta - wynika z projektu rozporządzenia. Dodano, że zostały one zaliczone do inwazyjnych gatunków obcych.

Na stronach RCL w piątek opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że w nowych przepisach uchyla się okresy ochronne dla jelenia sika, jenota, szopa pracza i piżmaka, co wiąże się z wykreśleniem tych gatunków z listy gatunków zwierząt łownych. Dodano, że na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych - jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak zostały zaliczone do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii lub dla Polski.

"Tym samym wskazane powyżej gatunki zwierząt klasyfikuje się, bądź to na podstawie przepisów krajowych, bądź to na podstawie przepisów unijnych, do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, co oznacza, że powinny one utracić status zwierząt łownych. Tym samym dla wskazanych powyżej gatunków zwierząt, zakwalifikowanych bądź to na podstawie przepisów krajowych, bądź to na podstawie przepisów unijnych, do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, nie obowiązują okresy ochronne określone w zmienianym rozporządzeniu" - wskazano w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje ponadto zniesienie okresu ochronnego na norkę amerykańską. (PAP)

autor: Michał Boroń