"Spółka analizuje decyzję i jej skutki dla potrzeb podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, w tym złożenia do Komisji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku, wynikający z ww. decyzji Komisji termin zapłaty kwoty kary pieniężnej - upływający pierwotnie w dniu 12 stycznia 2022 r. - ulegnie przesunięciu na 14-sty dzień po dniu doręczenia spółce decyzji wydanej wskutek rozpoznania przedmiotowego wniosku" - czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Fotowoltaiczna, wcześniej jako Zastal, jest notowana na głównym rynku GPW od 2007 r.