Projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt.
Zgodnie z nowymi przepisami (projektowana ustawa procedowana jest wraz z rozporządzeniem określającym wymagania wpisane do kodeksu dobrych praktyk) już na etapie przygotowań do prac leśnych wyszukiwane będą potencjalne kolizje pomiędzy działaniami z zakresu gospodarki leśnej a ochroną środowiska. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu będzie wizja w terenie oraz przegląd dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub ich potencjalnych siedlisk. Nowością ma być również wskazanie, że działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia gatunków, o których mowa w unijnych dyrektywach, a także dokładne określenie odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych. Wskazane mają zostać również średnia ilość martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia. Doprecyzowany zostanie też sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych.