Rząd chce, by miasta liczące ponad 20 tys. mieszkańców miały obowiązek opracowywania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA), a także by 30% środków w ramach budżetu obywatelskiego gminy na prawach powiatu trafiało na ochronę środowiska miejskiego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej planowane jest na IV kw.

"Miasta powyżej 20 000 mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego" - czytamy w wykazie.

Na samorządy województwa z kolei nałożony ma zostać obowiązek "tworzenia warunków dla prowadzenia działań na rzecz adaptacji sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu", a na gminy na prawach powiatu, które są zobowiązane do tworzenia budżetu obywatelskiego - przeznaczania co najmniej 30% środków na ochronę środowiska miejskiego.

Proponowana nowelizacja ma także doprecyzować przepisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko co do zakresu i elementów niezbędnych dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w obszarze podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne.