Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma usprawnić udzielanie kredytów i pożyczek beneficjentom programu „Czyste powietrze”, czyli tym, którzy zdecydowali się na wymianę przestarzałych pieców i kotłów. Uchwała w sprawie ustanowienia programu gwarancyjnego ma zostać przyjęta w drugim kwartale tego roku – wynika z projektu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zaangażowanie banków ma przyśpieszyć proces wymiany kopciuchów w domach jednorodzinnych oraz przeprowadzenie ich termomodernizacji. Niekiedy koszty inwestycji przekraczają bowiem możliwości finansowe mieszkańców, mimo dopłat udzielanych w ramach programu „Czyste powietrze”. Domowe kopciuchy są jednym z głównych czynników powodujących powstawanie smogu.
– Zakłada się, że gwarancja udzielana przez BGK usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki, uprości procedury bankowe ze względu na zmniejszone ryzyko, a także umożliwi udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki – tłumaczą autorzy projektu. Poszerzenie współpracy z sektorem bankowym spowoduje, że kredyty lub pożyczki będą mogły być częściej wykorzystywane jako instrumenty wsparcia przedsięwzięć ekologicznych.
Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji ma prowadzić do upowszechnienia programu i w konsekwencji przełożyć się na znaczącą poprawę jakości powietrza w Polsce. – Jest to jedno z największych wyzwań dla polskiej administracji publicznej i najpilniejszych potrzeb społeczeństwa – zaznaczają autorzy projektu.
W tym roku do ściślejszej współpracy w ramach programu zostały zaproszone gminy. Samorządy dostały środki na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla mieszkańców, a także pieniądze za każdy prawidłowo złożony wniosek.
Projekt Krajowego Planu Odbudowy zakłada z kolei, że na program „Czyste powietrze” ma zostać przeznaczone 3,2 mld euro.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów