Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt nowelizacji ustawy, która wprowadza m.in. obowiązek informowania na produktach i sposobie gospodarowania odpadami powstałymi z tych produktów. Nowe przepisy mają zachęcić konsumentów do stosowania produktów wielokrotnego użytku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przygotowany w ministerstwie klimatu i środowiska, wprowadzi do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Jak wskazano w uzasadnieniu, głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim, które stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu człowieka.

Ponadto, mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko morskie zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady - czytamy.

Według projektodawców, nowe przepisy zakładają osiągnięcie ambitnego i trwałego zmniejszenia stosowania niektórych produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych, za pomocą bodźców ekonomicznych, oraz ograniczenie wprowadzania do obrotu niektórych z nich.

Ponadto wprowadzają obowiązek umieszczania na wybranych produktach informacji lub oznakowania o odpowiednich metodach gospodarowania odpadami powstałymi z tych produktów lub o niewskazanych sposobach unieszkodliwiania tych odpadów, a także o obecności tworzyw sztucznych w tych produktach i o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko - czytamy.

Projektowane przepisy mają również na celu wprowadzenie środków służących informowaniu konsumentów oraz zachęcaniu ich do odpowiedzialnego zachowania, aby zmniejszyć zaśmiecanie środowiska naturalnego odpadami pochodzącymi z produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne, jak również zawierającymi tworzywa sztuczne narzędziami połowowymi stanowiącymi odpady - podano w uzasadnieniu.

Jak wskazali projektodawcy, informowanie ma dotyczyć m.in. dostępności odpowiednich i bardziej zrównoważonych produktów alternatywnych, w tym także produktów wielokrotnego użytku, właściwego gospodarowania odpadami - zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, najlepszych dostępnych praktyk, jak również wpływu zaśmiecania i niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi z tych produktów na środowisko naturalne, jak też na sieci kanalizacyjne co w efekcie ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska morskiego.