Odniesienie opłaty za pojemnik do usługi jednokrotnego odbioru pojemnika lub worka pozwala gminom na pozyskanie wyższych środków na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z u.c.p.g. system gospodarki odpadowej ma się bilansować, czyli koszty mogą być pokrywane wyłącznie z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. – Dlatego należy odrzucić tezę o ustaleniu maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tak niskiej wysokości w odniesieniu do miesięcznego świadczenia usługi odbioru danego pojemnika – mówi Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Zaznacza przy tym, że zakładane niższe dochody od kosztów oznaczałyby konieczność subsydiowania świadczonej usługi z innych środków. – Co w skrajnym przypadku mogłoby zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną oraz wpływać na wysokość opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych – mówi.
To niejedyny argument. Możliwość naliczania opłaty za każdą usługę odbioru pojemnika, a nie za pojemnik, w którą wyposażona jest nieruchomość, potwierdzają organy nadzoru. W odpowiedzi na pytanie burmistrza gminy Darłowo, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wskazała (w piśmie z 16 stycznia 2020 r., znak: K.0542.P.64.KG.2020), że „zadeklarowana liczba pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, powinna stanowić wypadkową liczby pojemników znajdujących się na nieruchomości i ilości ich opóźnień w miesiącu, czyli częstotliwość opóźnień”. Według RIO w Szczecinie przemawiają za tym zmiany w u.c.p.g. z września 2019 r. (Dz.U. poz. 1579). Dzięki nim m.in. rady gmin mogą dać właścicielom nieruchomości niezamieszkanych możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji.