Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej organizacji ekologicznej nie podlega zaskarżeniu przez stronę – wynika z orzeczenia NSA.
Rozstrzygnięcie tej treści zostało wydane w sprawie, w której wszczęte zostało postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i reorganizacji zakładu produkcji i naprawy przyczep. Jedna z organizacji ekologicznych chciała do niego przystąpić, jednak wójt gminy odmówił. Stowarzyszenie odwołało się od rozstrzygnięcia, zaś SKO dopuściło je do udziału w postępowaniu.
Przedsiębiorca, który wnioskował o wydanie decyzji środowiskowej, nie zgadzał się jednak na udział ekologów. W związku z tym złożył skargę do WSA, a po jej negatywnym rozpatrzeniu – skargę kasacyjną. Jednak i ona została oddalona. NSA wskazał, że zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) istnieje możliwość zażalenia na postanowienie związane z udziałem organizacji ekologicznej, niemniej dotyczy to wyłącznie odmowy dopuszczenia do postępowania i przysługuje tylko organizacji ekologicznej. Sąd wskazał również, że umożliwienie organizacji złożenia zażalenia na odmowę jest konieczne. W innym bowiem przypadku można byłoby rozstrzygnąć tę kwestię dopiero w odwołaniu od decyzji, która powinna zostać wydana właśnie z jej udziałem.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt II OSK 1490/20.