Prowadzę warsztat samochodowy na działce usługowej. W ostatnich miesiącach z powodu COVID-19 osiągałem znacząco niższe dochody. Urząd miasta wprowadził w ostatnim miesiącu zwolnienia z opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czy jako właściciel warsztatu też mogę skorzystać z ulgi?
Niestety z opisu przedstawionego przez przedsiębiorcę wynika, że prowadzi on działalność na nieruchomości usługowej, a przepisy nie pozwalają na zwolnienie przez radę gminy z opłat za gospodarowanie odpadami nieruchomości niezamieszkanych. Nie wprowadzono również takiej możliwości w ramach żadnej z tarcz antykryzysowych. Zacznijmy jednak analizę przepisów od przedstawienia ram systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Otóż w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa) wyodrębniono różne typy nieruchomości. Mianowicie: nieruchomości zamieszkane, niezamieszkane oraz szczególny typ – takie, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ten trójpodział został wyraźnie podkreślony w art. 6i ust. 1 ustawy, gdzie m.in. postanowiono, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkanych – za każdy miesiąc, w którym zamieszkuje na niej mieszkaniec;
Reklama
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkanych – za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne.
Jednocześnie rzeczywiście ustawodawca wprowadził w ww. ustawie różne możliwości obniżenia opłat. Na uwagę w tym zakresie zasługują regulacje zawarte w art. 6k ust. 4 i ust. 4a. Z pierwszej z norm wynika, że „rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (…) lub rodziny wielodzietne (…)”. Z kolei w ust. 4a postanowiono, że „rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”. Z tego wynikają istotne wnioski. Po pierwsze: oba zwolnienia są dedykowane dla nieruchomości zamieszkanych. Po drugie, zwolnienie z ust. 4 jest fakultatywne (co oznacza, że gmina może je przyjąć, aczkolwiek nie musi), zaś zwolnienie z ust. 4a – jest obligatoryjne, przy czym dotyczy tylko wąskiego kręgu – właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które są wyposażone w kompostownik.
W konsekwencji nie sposób uznać, by czytelnik prowadzący działalność na nieruchomości o przeznaczeniu usługowym (niezamieszkanej) mógł skorzystać z któregokolwiek z ww. zwolnień. Takich możliwości nie przewidują także regulacje tarczy antykryzysowych, w tym ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875).
Rzecz jasna nie wyklucza to możliwości skorzystania z ww. preferencji przez czytelnika w sytuacji, gdy jednocześnie zamieszkuje na terenie gminy i jest przy tym właścicielem domu jednorodzinnego z kompostownikiem czy też jeśli spełnia inne przesłanki uprawniające do uchwalonych ulg (np. dla rodziny wielodzietnej).
Podstawa prawna
art. 6i ust. 1, art. 6k ust. i 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010;
ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)