Młodzi ludzie co roku mają możliwość odbycia służby w armii. Trwa ona pięć miesięcy, nie koliduje z zajęciami na wyższej uczelni i jest rozłożona na dwa lata. Ci, którzy woleliby szkolić się krócej, mogą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Czy pogodzę studia ze szkoleniem w wojsku
Bardzo chciałem studiować na uczelni wojskowej, ale nie udało się i jestem na pedagogice. Zamierzam jednak mieć kontakt z wojskiem i odbyć przeszkolenie w tym kierunku. Czy takie kursy organizowane są też w wakacje?
TAK
Dla studentów armia przewidziała możliwość odbycia służby przygotowawczej w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczyna się najczęściej w lipcu i trwa trzy miesiące do końca września. W kolejnym roku przystępuje się do drugiej części szkolenia również w sezonie letnim. Wtedy jednak kurs trwa krócej, bo dwa miesiące, i kończy się egzaminem. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby studiujące mogą pogodzić naukę z przeszkoleniem wojskowym, które specjalnie dla nich rozłożone jest na dwa lata.
Podstawa prawna
Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. poz. 449).
Czy student zostanie żołnierzem rezerwy
Jestem na medycynie, ale zawsze pasjonowało mnie wojsko. Chętnie zgłosiłbym się na szkolenie organizowane przez armię. Czy po jego ukończeniu otrzymam stopień wojskowy?
TAK
Nabór do służby przygotowawczej obejmuje trzy korpusy: szeregowych, podoficerów i oficerów. Osoby z wykształceniem średnim lub absolwenci szkół wyższych mogą po odbyciu kilkumiesięcznego kursu zasilić grupę żołnierzy rezerwy. Następnie po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie kandydat otrzyma stopień kaprala podchorążego.
Co więcej, po wstąpieniu do Narodowych Sił Rezerwowych i odbyciu kilkudniowych ćwiczeń jest możliwość wystąpienia przez młodego rezerwistę z wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Osoby, które ukończyły szkołę średnią (nie muszą mieć matury), po pięciomiesięcznej służbie i zdanym egzaminie otrzymają stopień starszego szeregowego. Natomiast po kilku dniach ćwiczeń w NSR mogą ubiegać się o pierwszy stopień podoficerski – kaprala.
Podstawa prawna
Part. 18 ust. 3 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. poz. 449).
Czy muszę potwierdzić, że studiuję
Jestem na trzecim roku informatyki. Pytałem w wojskowej komendzie uzupełnień, czy mogą mnie przyjąć na przeszkolenie wojskowe. Dowiedziałem się, że armia musi mieć wcześniej potwierdzenie, że rzeczywiście jestem studentem. Czy powinienem o taki dokument wystąpić do uczelni?
TAK
Student ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach załącza do wniosku o przyjęcie zaświadczenie szkoły wyższej. Pracodawcy, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne są obowiązane wydawać zaświadczenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony na żądanie osób zainteresowanych i właściwych organów wojskowych. O powołaniu do służby przygotowawczej i terminie stawienia się do jej pełnienia, w tym również w kilku okresach, wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia rektora. Chcąc odbyć przeszkolenie, trzeba pamiętać, że do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, mająca obywatelstwo polskie oraz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ochotnicy, którzy chcą się kształcić na potrzeby korpusu oficerów, muszą mieć wyższe wykształcenie. Od kandydatów do korpusu podoficerów wymagane jest wykształcenie średnie. Ukończenie gimnazjum wystarczy, aby ubiegać się o wstąpienie do korpusu szeregowych. Żołnierze służby przygotowawczej są kształceni w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.
Czas trwania takiej służby zależy od korpusu. Najdłużej, bo aż pół roku, szkoleni są żołnierze na oficerów. Pięć miesięcy nauki przewidziane zostało dla podoficerów, a najmniej, bo tylko cztery, dla szeregowych. Zakończenie szkolenia nastąpuje po zdaniu egzaminu.
Podstawa prawna
Part. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. poz. 449).
Art. 59b ust. 4–6 i art. 99a i 99b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534).
Czy przeszkolony student może awansować
Od lat należę do organizacji paramilitarnych. W trakcie studiów odbyłem przeszkolenie wojskowe i jestem rezerwistą z przydziałem mobilizacyjnym. Biorę udział w dodatkowych ćwiczeniach, ale nie chcę na stałe wiązać się z armią. Czy mimo to mogę awansować w hierarchii wojskowej?
TAK
Student, który po przeszkoleniu został żołnierzem rezerwy, może być mianowany na kolejny stopień wojskowy, jeśli odbył odpowiednią dla danego korpusu liczbę dni ćwiczeń wojskowych, otrzymał pozytywną opinię, ma przydział mobilizacyjny i nie był karany sądownie. Mianowania dokonuje lub z wnioskiem występuje przełożony żołnierza lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
Podstawa prawna
Art. 76 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534).
Czy możliwe jest krótsze szkolenie
Jestem studentem drugiego roku psychologii. Chciałbym związać się z armią, ale bez odbywania służby przygotowawczej, która pozbawia mnie wakacji przez dwa lata studiów. Czy istnieje inna możliwość kształcenia?
TAK
Należy zgłosić się na ochotnika do WKU i poinformować komendanta o chęci wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie trwa tylko dwa tygodnie i po tym okresie składa się przysięgę wojskową. Szkolenia odbywają się raz w miesiącu w weekendy, co może być przeszkodą dla studentów kształcących się w systemie zaocznym. Taka forma służby wiąże się z wypłatą około 300 zł za gotowość i 200 zł za udział w ćwiczeniach weekendowych. Dla studentów jest to atrakcyjniejsza i dogodniejsza służba od przewidzianej dla osób należących do Narodowych Sił Rezerwowych. Tam żołnierze nie otrzymują pieniędzy za gotowość, a jedynie 2 tys. zł nagrody rocznie za zaliczone ćwiczenia. Dodatkowo żołnierz NSR musi uczestniczyć w ćwiczeniach trwających w ciągu roku do 30 dni. Nie odbywają się one weekendowo jak w przypadku WOT.
Podstawa prawna
Art. 99a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534).
Czy student z kategorią D może służyć w armii
Trzy lata temu w trakcie kwalifikacji wojskowej otrzymałem kategorię D. Głównym powodem był zły stan zdrowia związany z otyłością. Jestem na trzecim roku informatyki i specjalizuję się w budowie oraz obsłudze dronów. Uważam, że moje kwalifikacje przydałyby się w armii. Czy wojsko może mnie powołać w swoje szeregi?
TAK
Zasadniczo na ćwiczenia w czasie pokoju nie są wzywane osoby z kategorią D – mogą się tego spodziewać tylko w razie wybuchu wojny. Resort obrony narodowej postanowił jednak odstąpić od tej zasady w przypadku chętnych do nowej formacji, jaką mają być Wojska Obrony Terytorialnej. Tam będą przyjmowane osoby z kategorią D. Ich szansa na służbę będzie tym większa, im większe będą posiadać kwalifikacje przydatne armii. W dalszym ciągu pozostaje jednak przepis zabraniający służby osobom z kategorią E (zarówno w czasie pokoju, jak i wojny).
Podstawa prawna
Art. 30a ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534).
Czy sam muszę skompletować ekwipunek
Komendant WKU powiadomił mnie, że w lipcu odbędę pierwszą część szkolenia. Czy stawiając się do służby, muszę kupić sobie mundur?
NIE
Osoba, która stawiła się do pełnienia służby przygotowawczej, przyjmowana jest do szkoły wojskowej albo do ośrodka szkolenia (należy zabrać ze sobą dowód osobisty). Kolejnym krokiem jest ujęcie w ewidencji ośrodka szkolenia i przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, wydawane jest umundurowanie i ekwipunek. Przy tej okazji na podstawie kwalifikacji i profilu studiów określana jest specjalność wojskowa. Kolejny krok to przydział do pododdziału, a także dopełnienie obowiązku wynikającego z tymczasowego meldunku na terenie ośrodka szkoleniowego. Student w trakcie takiego szkolenia będzie też poinformowany o możliwości i warunkach zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Na koniec następuje nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego (podczas drugiego okresu pełnienia służby).
Podstawa prawna
Par. 12 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. poz. 449).
Czy za pobyt na poligonie otrzymam uposażenie
Zakończyłem służbę przygotowawczą, ale wciąż studiuję i chętnie wziąłbym udział w kolejnych szkoleniach poligonowych. Czy jeśli armia wezwie mnie na takie ćwiczenia, otrzymam za to dodatkowe pieniądze?
TAK
Za każdy dzień ćwiczeń na poligonie rezerwista otrzyma kwotę od 70 do 127,5 zł w zależności od stopnia wojskowego. Armia finansuje też dojazd do jednostki wojskowej komunikacją publiczną oraz powrót. Wojsko może także przeszkolonym osobom sfinansować dodatkowe kursy i szkolenia. W tym przypadku warto jednak zapisać się do Narodowych Sił Rezerwowych lub Wojsk Obrony Terytorialnej. Wtedy szanse na dodatkowe wsparcie jest znacznie większe.
Podstawa prawna
Art. 119a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534).