Ostatni dzwonek na uruchomienie procedur związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Ścieżka kariery nauczyciela / Dziennik Gazeta Prawna
Nauczyciele mogą się ubiegać o awans zawodowy dwa razy w roku kalendarzowym. [SCHEMAT] Pierwszy termin, w którym pedagog może złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, to 30 czerwca danego roku. W tym przypadku decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego musi być wydana do 31 sierpnia danego roku. Drugi termin na złożenie wniosku przypada 31 października. Z kolei odpowiednia decyzja w tym zakresie musi być podjęta w terminie do 31 grudnia danego roku.
Zgodnie z art. 9b ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm., dalej: KN lub pragmatyka), aby awansować na wyższy stopień w karierze zawodowej, trzeba wypełnić łącznie następujące warunki:
●posiadać odpowiednie kwalifikacje;
●odbyć staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela;
●uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej albo zdać egzamin przed komisją.
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji oznacza spełnianie warunków określonych w art. 9 ust. 1 KN, tj.:
●posiadanie wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli i podjęcie pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
●przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
●spełnianie warunku zdrowotnego niezbędnego do wykonywania zawodu.
Regulacją, która wprost formułuje wymagania dla osób zamierzających pracować jako nauczyciel, jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1264, dalej: r.s.k.w.n.) określające szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. [PRZYKŁAD 1]