Uczelnia nie będzie musiała już rozliczać się ze stypendium dla wybitnie zdolnych młodych naukowców, a także przekazywać protokołu z rady wydziału – postanowił resort nauki.
Chodzi o stypendia przyznawane dla najzdolniejszych pracowników naukowych do 35. roku życia, zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Resort w przekazanym właśnie do konsultacji rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców zmienił kluczowe dla niego procedury.
Główne zmiany polegają na uproszczeniu strony formalnej ubiegania się i rozliczania stypendium. Nie będzie trzeba już dłużej rozliczać tych stypendiów. To pokłosie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Z zakresu przekazywanego w niej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do uregulowania w akcie wykonawczym wyłączono kryteria i tryb rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Rozporządzenie dostosowuje więc akt wykonawczy do ustawy.
Ułatwieniem ma być też rezygnacja z konieczności dołączania wyciągu z protokołu posiedzenia rady jednostki naukowej albo organu reprezentującego jednostkę naukową w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie tego stypendium. Oceny wniosków dokonuje zespół powołany przez ministra nauki, składający się z ekspertów reprezentujących obszary wiedzy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882).
Stypendia dla wybitnie zdolnych naukowców przyznawane są maksymalnie na 3 lata. Wnioski o nie składa do MNiSW jednostka naukowa. Finansowanie można otrzymać raz w życiu. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. Warunkiem jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Od 2006 roku takie stypendia otrzymało ponad 900 młodych wybitnych naukowców. W pierwszych latach (2006–2009) było ich 10–21 rocznie, potem ich liczba wzrosła tak, że w 2014 r. stypendia otrzymały 202 osoby.
Etap legislacyjny
Przekazano do konsultacji publicznych