Liczba godzin zajęć prowadzonych online, miejsce praktyk, informacja o dacie rozpoczęcia i zakończenia kształcenia – takie dane znajdą się na świadectwie studiów podyplomowych. Tak wynika z propozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki tym zmianom ma być łatwiej sprawdzać, czy oferowana nauka spełnia ustawowe wymogi.

– Kierunek propozycji jest słuszny. To zapewne odpowiedź resortu nauki na np. głośną sprawę Collegium Humanum, uczelni, która wydawała wątpliwe dyplomy. Problem polega na tym, że realizacja tego, co zaproponował resort, nadal zależeć będzie od prawdziwości danych wpisanych przez szkołę wyższą na świadectwie. A papier przyjmie wszystko. W mojej ocenie potrzebna jest głębsza, systemowa zmiana – komentuje Piotr Pokorny, prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Przypomina, że obecnie jakość studiów podyplomowych nie jest weryfikowana np. przez Polską Komisję Akredytacyjną, tak jak ma to miejsce w przypadku studiów licencjackich czy magisterskich.

Zmiany są zawarte w projekcie rozporządzenia ministra nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1791). Zgodnie z propozycją resortu nauki na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych znajdą się: daty rozpoczęcia i zakończenia kształcenia, liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, informacje dotyczące miejsca odbywania praktyk, jeżeli program je przewidywał, informacje o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych.

Resort uzasadnia, że wprowadzenie do świadectwa nowych elementów wynika z dbałości o zapewnienie odpowiedniej jakości nauczania i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa potwierdzania odbytego kształcenia na studiach podyplomowych. Na przykład wskazanie dat ich rozpoczęcia i zakończenia pozwoli na weryfikację zgodności czasu trwania nauki z obowiązującymi przepisami. Zgodnie bowiem z art. 160 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, ale przepisy szczególne mogą wprowadzać dłuższy czas potrzebny na ich realizację. Przykładowo w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe powinny być zaplanowane przynajmniej na trzy semestry. Z kolei, w ocenie MNiSW, wskazanie liczby godzin zajęć prowadzonych online oraz miejsca odbywania praktyk zawodowych umożliwi pełniejszą ocenę kształcenia zrealizowanego w ramach tych studiów. Resort twierdzi, że dzięki takiej informacji absolwenci będą mogli legitymować się świadectwem wskazującym istotne dla pracodawcy dane dotyczące odbytych studiów. Łatwiej będzie ocenić, czy kandydat do pracy nabył niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu, sprawowania funkcji czy zajmowania stanowiska.

Pozwoli to pracodawcy na weryfikację u źródła, czy słuchacz w ogóle odbywał takie praktyki – wyjaśnia Piotr Pokorny.

Propozycja ministerstwa zawiera też kilka technicznych zmian. Zgodnie z projektem świadectwa nie będą już musiały być stemplowane – zamiast pieczątki imiennej osoby je podpisującej wystarczy nadruk takich danych. „Usprawni to proces sporządzania i wydawania świadectw” – przekonuje resort nauki. ©℗