Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze nie należy do zadań placówek oświatowych. Dlatego nałożenie na nie tego obowiązku wymaga umów z pracownikami i nie może być finansowane ze środków przewidzianych na edukację. Tak uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w tej sprawie wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej.
Część samorządów chce bowiem, aby szkoły i przedszkola również były miejscami przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań dotyczących przyznania 500 zł na dziecko. Takie dodatkowe punkty obsługi mają pomóc w rozładowaniu kolejek rodziców, którzy od 1 kwietnia zaczną składać wnioski.
ZNP wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają prawo upoważnić dyrektora, a na jego wniosek również innych pracowników, do wykonywania zadań związanych z programem 500+. Jednak aby taki obowiązek faktycznie powstał, konieczne jest podpisanie z nimi stosownej umowy.