Stypendia naukowe dla młodych badaczy będą przyznawane w drodze konkursu na okres nie dłuższy niż trzy lata. Wniosek o ich udzielenie będą mogły zgłaszać jednostki naukowe w terminie od 2 stycznia do 31 marca do MNiSW.
Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U. poz. 1878). Dzisiaj wchodzi w życie.
Do oceny wniosków i wyłonienia kandydatów do przyznania stypendium minister nauki będzie powoływał zespół składający się ze specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny. Zgodnie z nowymi przepisami eksperci uwzględnią m.in.: dorobek naukowy kandydata do stypendium (obejmujący np. w szczególności publikacje w czasopismach, udział w projektach badawczych, uzyskane patenty), jego udział w projektach międzynarodowych oraz znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej i innowacyjnej państwa.
Rozporządzenie określa też warunki zwrotu pobranego stypendium. Młody naukowiec będzie do tego zobowiązany, jeżeli zaprzestanie prowadzenia badań. W razie konieczności jednostka naukowa będzie mogła dochodzić zwrotu nienależnie pobranych stypendiów w drodze postępowania sądowego.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 grudnia 2015 r.